Marinen

Marinen är den del av försvarsmakten som är fokuserad på att vara en del av havet och vattengränserna. Inom alla lyckade försvar är det viktigt att man har militär som verkar både till sjöss, land och luft. Återigen är alla de förband som finns inom marinkåren beredda att verka både inom Sverige och utanför Sveriges gränser. Man bidrar både med personal och material när det finns ett behov av det och har även internationella samarbeten för att stärka Sveriges försvar och även skapa en gemenskap med andra länder. Totalt finns det fyra stycken förband och dessa leds var och en av en marintaktisk chef när de är på uppdrag.

Sjöstridsflottiljer är ett förband som arbetar både över och under havsytan och har siktet inställt på mål. Man arbetar både kustnära och ute på öppna hav, helt enkelt där det finns behov av det. Man sysslar även med minröjning och skydd av sjöfart. Ubåtsflottilj arbetar istället över och under havsytan och har en förmåga att arbeta mer dolt än sjöstridsflottiljer, man kan på så sätt övervaka det som sker under vattenytan och samlar in underrättelser. Amfibiebataljon är det förband som kontrollerar de olika kustområdena samt även kan göra insatser mot olika mål som både är på land och under havsytan. Denna insats kontrollerar även skärgårdar.

Marinbasen har bland annat basskydd, logistik, ekipage och sjöinformation för att stödja de olika marina förbanden. Man ser till att de olika förbanden får det de behöver i form av förnödenheter, tekniska tjänster, bevakning och övervakning av de svenska terroristiska haven. Dessa förband arbetar tillsammans för att hålla Sverige säkert och tillsammans med flygvapnet och militären ser de till att hela Sverige är övervakat. Det är viktigt att Sverige har en marin kår för att till exempel se till att Sverige inte övervakas av ubåtar eller att inkräktare kommer in.